Gå til innhold

Åpenhetsloven – Redegjørelse 2023 Teknisk Bureau

 1. Om Teknisk Bureau

Teknisk Bureau er en av Nord-Norges eldste og største bilforhandlere og har historie tilbake til 1929. Selskapet har hovedsete i Tromsø og er også representert på Finnsnes, Harstad, Narvik, Sortland og Leknes. Vi representerer i dag merkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Opel, Citroën, Fuso, Setra, Subaru, Suzuki og Isuzu, og forhandler både personbiler, varebiler, lastebiler og busser. Vi er også en stor aktør innen bilfinans, tilbyr verkstedtjenester, deler og tilbehør. Karosseri og lakk tilbys gjennom egen skadeavdeling på Sortland og gjennom eierandeler i Bilbyen Skadesenter som har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Alta og Vadsø. Konsernet omfatter også eiendomsselskaper.

I 2019 inngikk Bertel O. Steen og Teknisk Bureau en strategisk samarbeidsavtale for å styrke distribusjonen av deres merker i Nord-Norge. Teknisk Bureau representerer flere av merkene som Bertel O. Steen konsernet importerer og er en del av forhandlernettverket som en frittstående forhandler.

Denne redegjørelsen dekker Teknisk Bureau Engros konsern med datterselskaper. Oversikten nedenfor viser organiseringen av konsernet:

Tabell 1a. Konsernspissen Teknisk Bureau Engros AS med datterselskaper.

*) Selskaper omfattet av åpenhetsloven.

Konsernet omsatte for i underkant av 1,2 milliard kroner og hadde 201 ansatte ved utgangen av 2023.

Teknisk Bureau betjener primært et marked som dekker Troms fylke, Lofoten, Vesterålen og Narvik med omegn.

2. Slik arbeider vi med åpenhetsloven

Åpenhetsloven sikrer tilgang til informasjon om hvordan virksomheter og leverandører jobber når det kommer til anstendig arbeidsforhold og menneskerettigheter. Dette er viktig for oss i Teknisk Bureau. Vi vil som en del av et kontinuerlig arbeide gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan vår virksomhet og leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Dette gjør vi i tett samarbeid med vår importør Bertel O. Steen.

Vi baserer vårt arbeid på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Prosessen ved aktsomhetsvurderinger er illustrert slik i veilederen:

 

Aktsomhetsvurderinger og kartlegging av mulig negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser er et kontinuerlig arbeide og forbedres løpende. Teknisk Bureau har så langt i sin kartlegging ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser verken i egen virksomhet eller hos leverandører eller forretningspartnere.

Overordnet er vår risikovurdering basert på risikobransjer, risikoland, risikovarer, tidligere erfaring og vår påvirkningsmulighet. Deretter har vi gjort en prioritering basert på denne risikovurderingen.

Risikoen er klassifisert i to hovedkategorier:

  • Vår egen virksomhet og førsteleddsleverandører
  • Bilprodusentene som produserer bilene vi selger og deres respektive leverandørkjeder

Nedenfor redegjøres for:

  • Risiko i Norge
  • Risiko utenfor Norge

2.1 Risiko i Norge

Generelt vurderes risikoen for brudd på menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner med hensyn til anstendige arbeidsforhold som lav i Norge. Arbeidstilsynet har rettet et spesielt fokus mot noen bransjer som også vi har fokus på i vår egen risikovurdering. Dette gjelder bransjene transport, renhold, bilvask, dekkskift, dekkhotell, bemanning og bedriftshelsetjeneste. Teknisk Bureau inngår kun avtaler med virksomheter innenfor disse bransjene som har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

I egen virksomhet arbeider Teknisk Bureau systematisk med HMS-arbeid og foretar årlige risikovurderinger ved alle våre lokasjoner. Disse risikovurderingene følges opp gjennom handlingsplaner med konkrete tiltak gjennom året. I 2023 ble det registrert følgende avvik:

*) Selskaper omfattet av åpenhetsloven.

Teknisk Bureau benytter i stor grad rammeavtaler inngått av vår importør Bertel O. Steen. Ut fra en leverandørkategorisering er et vesentlig antall leverandører så langt risikovurdert ved å svare på en egenevaluering og godtar Bertel O. Steens prinsipper for leverandøradferd. Mer informasjon om dette arbeidet finnes i redegjørelsen for 2023 til Bertel O. Steen.

Teknisk Bureau vil i 2024 arbeide videre med å kartlegge egne avtaler med leverandører og samarbeidsavtaler med forretningsforbindelser. Vi må videre styrke vår egen kompetanse og bevissthet innenfor dette området, samt jobbe tett med våre partnere og leverandører for å sammen bli bedre på aktsomhetsvurderinger.

2.2 Risiko utenfor Norge

Bilproduksjon omfatter globale leverandørkjeder for våre bilprodusenter; Mercedes-Benz/Daimler, Stellantis, Kia, Subaru, Suzuki og Isuzu. Teknisk Bureau samarbeider tett med importørene for å påse at bilprodusentene redegjør for aktsomhetsaspekter definert av OECD veileder. Teknisk Bureau erkjenner det vil ta tid før vedtatte og planlagte EU direktiver får full effekt, og således sikre at aktører i EU tilgjengeliggjør påkrevd informasjon for importør og forhandlernettverk.

Mer informasjon om bilprodusentene finnes på hjemmesiden* til de enkelte importørene.

2.3 Spørsmål om åpenhetsloven

Vi har opprettet et skjema hvor det kan stilles spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med etisk handel og hvordan vi etterlever Åpenhetsloven. Denne finnes på vår hjemmeside her:

https://tbureau.no/aktuelt/apenhetsloven/

Tromsø, den 24.06.2024

Styret og daglig leder for Teknisk Bureau AS